Parkeringsbestemmelser i Myrer borettslag

Myrer Borettslag har inngått avtale med P-Service AS om parkeringsovervåkning av vårt område i henhold til Husordensregler, punkt 2. Avtalen gjelder f.o.m. 01.02.2017.

I Myrer Borettslag ønsker vi et miljø hvor barn og voksne kan ferdes trygt. Vi vil derfor i minimal grad tillate bruk av kjøretøyer inne på boområdet. Nedenstående regler gjelder derfor for kjøring og parkering på borettslagets områder. Vanlig gateparkering er selvfølgelig tillatt for alle.

1. Bilparkering på stikkveiene er ikke tillatt.

2. Motorkjøretøy kan kjøres inn på stikkveiene for korte stopp ved oppdrag, maks 20 minutter. Etter dette kan kjøretøyet ilegges en kontrollavgift eventuelt taues bort for eiers regning og risiko. Ved transport av syke/bevegelseshemmede vil det utvises skjønn.

3. Det vil tillates parkering dag og kveld for håndverkere som er engasjert av beboere og borettslaget, samt for flyttelass utover 20 minutter. For disse tilfellene er det krav om parkeringsbevis som beboer må bestille og hente hos vaktmester.

4. Offentlig kjøretøy i tjeneste med godkjent etatsbevis tillates parkering.

5. Bilreparasjoner og bilvask er ikke tillatt på borettslagets område.

6. Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere på grøntarealene. 

7. Parkeringsplass

  • Det er ikke tillatt å bruke parkeringsplassen til oppbevaring av campingvogner eller andre tilhengere. 
  • Styret kan si opp leieforholdet dersom parkeringsplassen brukes i strid med det som går frem av leiekontrakten. Leieforholdet kan ikke sies opp uten at leietaker først er gitt en advarsel, og har fått rimelig tid til å innrette seg.
  • Skulle plassen din være opptatt av uvedkommende, kan plasseier selv kontakte parkeringsfirma for å rekvirere borttauing/kontrollavgift av/på kjøretøyet.

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene.

Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler, og inspeksjoner utføres som stikkprøver. P-Service AS er medlem av parkeringsklagenemnda. Brudd på parkeringsreglement kan medføre kontrollavgift og/eller borttauing av kjøretøyet.

Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøy, tilhengere med videre. Myrer Borettslag vil ha rett til å makulere feil ilagte avgifter.